• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych – CIT, PIT, VAT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
  • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
  • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

Komentarze